Posts Tagged ‘gonna’

Godda Gonna Gotsa: Revolutionary ConTEXTing Haiku

October 1, 2013

When it’s godda be/
what it’s gonna be, then it’s /
gotsta be ok!
Or
just ok by me!